2012 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-212 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, kuris yra taikomas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atitvarų su išorinėmis vėdinamomis termoizoliacinėmis sistemomis projektavimui ir statybai.

Reglamentas nustato reikalavimus naujų ir rekonstruojamų pastatų vėdinamų atitvarų projektavimui ir statybai.

Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai.

STR „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ netaikomas poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus; atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų; nesudėtingiems ir laikiniems pastatams.

Reglamentu siekiama įgyvendinti 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEB „Dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo“ nuostatas, kad pastatuose naudojamos išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos būtų projektuojamos ir statomos atsižvelgiant į vietovės klimato ir gyventojų komforto sąlygas taip, kad būtų užtikrintas jų mechaninis atsparumas ir stabilumas, naudojimo sauga, higienos, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas, ilgaamžiškumas.

Pažymėtina, jog STR „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ reikalavimai privalomi po 2012 m. kovo 11 d. pradedamiems projektuoti statiniams.

Su STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ susipažinti čia.